La Melone di Ladispoli protagonista della “Casa Digitale Romena" • Terzo Binario News

La Melone protagonista della “Casa Digitale Romena – VATRA DIGITALĂ ROMÂNEASCĂ”, piattaforma di attività interattive ed interdisciplinari per tramandare/promuovere l’identità nazionale

Con tutte le costrizioni imposte dell’attuale pandemia Covid-19, la lingua romena riesce a riunire tutti in una piattaforma educativa interattiva, “VATRA DIGITALĂ ROMÂNEASCĂ – Casa Digitale Romena” in cui i bambini romeni in diaspora e non solo loro, si incontrano sulla prima grande rete digitale di educazione non formale.

“Casa Digitale Romena” è stata proposta all’inizio di ottobre di quest’anno in Spagna ed in Italia e include attività interattive e laboratori interdisciplinari realizzati online e aperti a tutti i bambini interessati, indipendentemente dalla regione in cui vivono e studiano, ma anche attività speciali realizzate in partenariato con le scuole di Roma e Madrid. Inoltre include una piattaforma digitale educativa che comprende lezioni e schede di lavoro individuale aggiornate settimanalmente.

La Rete Casa Digitale Romena per bambini è uno spazio aperto a tutti e gratuito. I coordinatori, professori specializzati, gestiscono e dirigono i contenuti e le modalità di partecipazione prendendo in considerazione gli elementi psicopedagogici particolari per questa fascia d’età, consigliando e orientando l’interesse per la lingua e la cultura romena in una maniera attrattiva e addattata alle attuali condizioni della nostra società minacciata dal Covid 19, con lo scopo di mettere le basi per una connessione duratura, interessante, inovativa e accattivante con gli elementi di lingua, cultura e civiltà romena.

In occasione della Giornata Nazionale della Romania, 1 Dicembre, sulla piattaforma “Casa Digitale Romena” (VDR) è stato inaugurato il progetto educativo “Cărțile României- i Libri della Romania”, un progetto coraggioso e nello stesso tempo ambizioso, pensato per tutto l’anno scolastico 2020-21. L’obiettivo è quelo di scoprire, di conoscere la Romania attraverso le strategie didattiche moderne, attuali, basate su interessi e necessità dei bambini partecipanti. Per la prima volta nella storia dell’educazione romena i bambini sceglieranno i temi e saranno loro a scrivere, sotto la guida dei docenti specializzati, e pubblicare le ricerche realizzate. L’ingegniosità del progetto risiede anche nelle modalità di trattare i contenuti: esplorativa, descrittiva, storica oppure interpretativa in funzione dell’età e dei risultati desiderati. Il lavoro in gruppo, l’interattività diretta e indiretta, l’investigazione guidata, il brainstorming, tanta libertà di espressione e azione offrono le occasioni reali per prendere decisioni e assumere delle responsabilità che conducono verso una motivazione forte, fiduciosa nelle proprie forze e coinvolgimento affettivo dei realizzatori di questo progetto: una serie di libri descrittivi del paese, i Libri della Romania.

L’equipe organizzatrice desidera, attraverso le attività cultural-educative interattive e interdisciplinare, aiutare la conservazione, l’affermazione e la promozione dell’identità culturale romena, aprire nuove strade di comunicazione interculturale e d’istruzione non formale interattive, dando alla popolazione romena stabilita in Italia, in Spagna e nelle altre zone del mondo, la possibilità di espressione cultural-artistica, di consolidare interna e con la Romania. Nella realizzazione delle interazioni educative sulla piattaforma VDR partecipano i professori di lingua, cultura e civiltà romena di Spagna ed Italia: BELCEA Valentina, BOGDAN Mihaela Elena, BONDOC Mirela, BREZAE Rodica, CRǍCIUN Ancuţa Maria, GASPAR Eleonora, IANCU Octavia, IGNAT Mihaela, IVAN BASSO Ornella, MANOLACHE Paula, NICOARA Angela, POP Lucia Ileana, POPOVICI Carmen, PREDA Daniela, SCHULLER Sanda, TOMA Mariana.

Il Dipartimento Educazione e cultura RumEs Europa organizza le attività cultural-educative per sviluppare l’interesse della popolazione romena per le tradizioni, per la cultura e la civiltà e il mantenimento del contatto linguistico e culturale con la Romania.

La piattaforma digitale apre per i bambini in diaspora le porte della Romania e insieme ai docenti organizzatori scopriranno le bellezze di questo angolo europeo in cui hanno vissuto i loro antenati e dove ancora vivono nonni, bisnonni ed amici. Questa Casa Digitale Romena è stata progettata per essere un posto tranquillo per i bambini, con tutto l’amore e la gioia di sentirli parlare in romeno del loro Paese, del suo passato, del presente, di quello che è stato, qullo che è e sarà la Romania!

În ciuda constrângerilor impuse de actuala pandemie Covid 2020 limba română reuşeşte să ne unească din nou pe toți într-o platformă educativă interactivă, VATRA DIGITALĂ ROMÂNEASCĂ în care copiii români de pretutindeni își dau întâlnire în prima mare rețea digitală de educație non formală.

Vatra digitală românească a fost lansată la începutul lunii octombrie în Spania și în Italia și include activități interactive și ateliere interdisciplinare realizate on line și deschise tuturor copiilor români interesați, indiferent de regiunea în care trăiesc și învață, dar și activități speciale realizate în parteneriat cu școli din Roma și Madrid. De asemenea include o platformă digitală educativă, care cuprinde lecții, fişe de muncă independentă şi activități în completare, care se actualizează săptamânal.

Rețeaua “Vatra Digitală Românească” pentru copiii români din diaspora se dorește un spațiu virtual gratuit, deschis tuturor copiilor. Specialiștii gestionează și dirijează conținuturile și modalitățile de participare luând în considerare elementele psihopedagogice particulare ale acestui segment de populație, îndrumând și orientând interesul pentru limba și cultura română într-o manieră atractivă și adaptată condițiilor actuale ale societății, generate de apariția virusului Covid 19, cu scopul de a pune bazele unei viitoare conexiuni de durată, interesante, inovatoare și captivante cu elementele de limbă, cultură și civilizație românească.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 Decembrie, pe platforma Vatra Digitală Românească (VDR) se va lansa proiectul educativ “Cărțile României”, un proiect îndrăzneț și în același timp ambițios, gândit pentru a fi realizat de-a lungul acestui an școlar. Obiectivul nostru este acela de a descoperi, de a cunoaşte România prin intermediul unor strategii didactice moderne, actuale, bazate pe interesele şi necesitățile copiilor care participă la activităţile realizate pe platforma digitală. Pentru prima dată în istoria educației românești copiii își vor alege temele și tot ei vor scrie conținuturile sub îndrumarea profesorilor de specialitate. Ingeniozitatea proiectului rezidă și în modalitățile de abordare a conținuturilor: de la cea explorativă și descriptivă la cea istorică sau interpretativă, după caz și în funcție de vârstă dar, și la rezultatele așteptate: ebook accesibile, practicabile și moderne, așa cum chiar copiii, autorii acestora și le doresc. Lucrul în echipă, interacţiunea directă şi indirectă, investigația dirijată, brainstorming-ul, multă libertate de exprimare şi acţiune oferă ocazii reale de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilităţi care duc, implicit, la crearea unei motivaţii puternice, la dobândirea încrederii în forţele proprii şi la o implicare deopotrivă efectivă şi afectivă a participanților în realizarea acestui proiect: o serie de cărți despre țara noastră, Cărțile României.

Echipa de organizare dorește ca prin aceste activități cultural-educative interactive şi interdisciplinare să ajute la păstrarea, afirmarea şi promovarea identității culturale româneşti, să deschidă noi căi de comunicare interculturală şi educație nonformală interactivă, dând populației româneşti stabilite în special în Spania şi Italia dar și în alte zone din lume, posibilitatea exprimării cultural-artistice, consolidării interne şi întăririi legăturilor acesteia cu România. La realizarea interacțiunilor educative de pe platforma VDR participă profesori de Limbă, cultură şi civilizaţie românească din Spania şi Italia: BELCEA Valentina, BOGDAN Mihaela Elena, BONDOC Mirela, BREZAE Rodica, CRǍCIUN Ancuţa Maria, GASPAR Eleonora, IANCU Octavia, IGNAT Mihaela, IVAN BASSO Ornella, MANOLACHE Paula, NICOARA Angela, POP Lucia Ileana, POPOVICI Carmen, PREDA Daniela, SCHULLER Sanda, TOMA Mariana.

Coordonarea se realizează în cadrul departamentului “Educație ṣi cultură” RumEs Europa. Prin organizarea de activități cultural-educative de acest tip se încearcă de asemenea, mărirea gradului de cointeresare a populației româneşti în conținutul de elemente culturale, tradiționale şi de civilizație pentru menținerea în acest fel a contactului lingvistic şi cultural cu România.

Gândită şi pregătită special pentru copiii români din diaspora platforma digitală interactivă deschide pentru ei porțile României pentru ca împreună cu noi, organizatorii, să descopere frumuseţile acestui colţişor din Europa, unde au trăit părinţii noştri şi trăiesc încă bunicii, străbunicii, precum şi prieteni de-ai noştri. S-a pregătit, aşadar această Vatra Digitală Românească, un loc de “ṣezătoare” pentru copiii români de pretutindeni, cu tot dragul şi bucuria de a-i auzi vorbind în limba română despre țara noastră, despre trecutul și prezentul ei, despre ce a fost, ce este și ce va fi România!

Angela Nicoara

Pubblicato lunedì, 7 Dicembre 2020 @ 05:08:04     © RIPRODUZIONE RISERVATA